MUDE Endurance Challenge Results 2020

Kết quả cuộc đua MUDE Endurance Challenge 2020:


100km:


Raffle winners | Người chiến thắng phần quay số:


- Jersey + Shorts: Phùng Thế Minh

- Jersey + Shorts: Tân Nguyễn

- Jersey + Shorts: Anna Fritz

- Arm Sleeves: Bernd Baunack 🇩🇪🇻🇳

- Arm Sleeves: Liam White

- Arm Sleeves: An Na

- Arm Sleeves: Huong Dang 🐢

- Arm Sleeves: Nguyen Minh

- Arm Sleeves: Philip Aucante

- Arm Sleeves: The Cuong

- Arm Sleeves: Nguyen Trong Huy




50km:


Raffle winners | Người chiến thắng phần quay số:


- Jersey: Anh Phạm

- Jersey: Nguyễn Hiệp

- Jersey: Dang Nam Hai

- Arm Sleeves: Nguyen Anh Dung

- Arm Sleeves: My Khanh

- Arm Sleeves: Truong Jenna

- Arm Sleeves: Lê Phương Lan






Kết quả được cập nhật đến 21/12/2020 - 8AM


Nếu bạn không tìm thấy tên mình trên bảng kết quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước 10AM ngày thứ ba 22/12/2020



Results updated to 21/12/2020 - 8AM


If you cannot find yourself on the standings, please contact us before tomorrow Tuesday 22nd December at 10am.