Ready for MUDE Active Week? | Sẵn sàng cho MUDE Active Week?

[English below]MUDE Active Week cuối cùng cũng đã đến. Đây sẽ là thử thách đầu tiên của nhiều người để khuyến khích mọi người luyện tập thể thao tại Việt Nam. Tham gia để có cơ hội giành được sản phẩm MUDE.


Hướng dẫn tham gia:


1. Tham gia câu lạc bộ của MUDE trên Strava 👉 https://www.strava.com/clubs/655867

2. Thực hiện 1 hoạt động ít nhất 30 phút trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7.

3. Trong số tất cả những người tham gia, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên ba người chiến thắng may mắn sẽ nhận được một sản phẩm mũ nửa đầu siêu nhẹ và siêu thoải mái của chúng tôi. Sản phẩm hoàn toàn miễn phí.*


*Để tham gia phần phát thưởng, bạn phải đang sống hoặc ở tại Việt Nam.


Chúng tôi sẽ công bố người chiến thắng vào thứ ba ngày 28 tháng 7.


Bạn đã sẵn sàng? Hãy chơi thể thao nào!

#MUDEsports


------------------


[ENGLISH]


MUDE Active Week is finally here. This will be the first challenge of many to encourage people to practice sports in Vietnam. Participate to have the chance to win MUDE products.


Instructions to participate:


1. Join MUDE's club on Strava here 👉 https://www.strava.com/clubs/655867

2. Make 1 activity of at least 30 minutes between the 20th and 26th of July.

3. Among all participants, we will randomly pick three lucky winners who will get one of our super comfortable Featherlight Visor for free.*

*To participate on the giveaway, you must be currently living or staying in Vietnam.


We will announce the winners on Tuesday 28th of July.


Are you ready? Let's do sports!
#MUDEsports