MUDE 10km Challenge Results 2020

Kết quả cuộc đua MUDE 10KM Challenge 2020:


Nữ / Female:

Nam / Male:
Results updated to 8/10/2020 - 6pm


Regarding changes published on final results, please be informed that for this edition only, any participant that forgot to make a public profile on Strava during the time of the race, can still send it to us until tomorrow (Thursday 8th at 12pm).


Về những thay đổi dành cho kết quả cuối cùng đã công bố, xin thông báo rằng chỉ dành cho bài này thôi, những người tham gia nào quên để chế độ công khai của profile bạn trên Strava trong quá trình cuộc đua vẫn có thể gửi kết  quả về cho chúng tôi đến trưa ngày mai (Thứ năm 8/10 lúc 12pm)